Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

INHOUD

ARTIKEL 1 - Definities 1

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 - De prijs 5

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7

ARTIKEL 13 - Betaling 7

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 8

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die verbonden is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en / of diensten op afstand aan consumenten biedtt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één van meer technieken voor communicatie op afstand; 2

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de leverings en / van afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument van de ondernemer in staat stelt om informatie die op hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Bourguignon BV

Jupiterweg 15

8938 AD  LeeuwardenKamer van Koophandel:
KVK: 01067946 
BTWnr: NL826093218B.01

Telefoon: 058-2847030

E-mail: info@vagshop.nl

 

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op de consument ter beschikking worden gesteld op aangenomenige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 3 wordt aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden geïnformeerd en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg van op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifiek product- of dienstenvoorwaarden van applicatie zijn, is het tweede en derde lid van van toepassing applicatie en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en gespecificeerde omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat geïdentige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van applicatie zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, waarop de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waarbij de ondernemer zich heeft betrokken en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

nl

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 4

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigde de ondernemer onverwijld langs elektronische weg door de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waarbij van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling van een verzoek om weigering van een aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product van dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op wijzige wijze dat deze door de consument op een toegekende manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

een. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt sinds uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar van van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich verplicht heeft tot het leveren van een reeks van producten van diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van applicatie op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door van namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument behandelen omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle toebehoren toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer geautte recht en 5 duidelijke.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de deur van de ondernemer bij het aanbod en / of uiterlijk bij de levering ter zake aangegevente en duidelijke instructies.

5. Retour van gelden is alleen mogelijk bij consumenten / particulieren. Voor bedrijven geldt dat zij een tegoed op hun account krijgen ter waarde van de geretourneerde producten exclusief verzendkosten. Dit wordt automatisch verrekend bij een volgende bestelling.

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het bedrag van de artikelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending van herroeping, terugbetalen. Let op, dit geldt niet voor bedrijven!

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

U heeft  een onderzoeksplicht. Dat houdt in dat u aan de verkoper moet vragen van het product geschikt is voor wat u ermee wilt doen. 
Retourneren is alleen mogelijk als het gekochte artikel niet past. U heeft hiervoor zeven werkdagen de tijd, Wij leveren geen artikelen om op zicht te nemen en vervolgens te crediteren. Lees goed de product omschrijving om zeker te weten dat het artikel wat u besteld passend is voor uw auto! Indien dit niet het geval is, vergoeden wij bij retour geen verzendkosten.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

een. die door de ondernemer tot stand worden gebracht conform specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

een. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf van vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum van een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - De prijs

1. gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kunnen de ondernemers producten van diensten waarvan de prijzen zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid 6 aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

een. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen; van

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten van diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod gespecificeerde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan gelden op grond van de wet leveren en / of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met vastgesteld van dingen die in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf uitgevoerdeerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument dit uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht op de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij anders is vastgesteld. Zie ook: Levering

ARTIKEL 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met behulp van vastgestelde opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien wordt vastgesteld dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden gehandhaafd als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 - Betaling

1. Voor zover niet later wordt verleend de deur van de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na levering van het goed van in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de overeenkomst betreffende bescheiden .

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling bedongen is, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de specifieke bestelling van dienst (en), heeft de bedongen vooruitbetaling heeft gedaan.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in opgegevente van vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer beperkte beperkingen, het recht om de vooraf vastgestelde aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht dienovereenkomstige klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend door de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst ontvangen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst van de ondernemer kan ook worden ingediend via een klachtformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 8

ARTIKEL 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van applicatie.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming van uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot deze ondernemer te leveren van geleverde producten en diensten, kunnen, met betrekking tot het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer als voor ondernemer aan te leveren aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voor gelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen van de behandeling staken, indien aan de ondernemer een surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt van zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd. 

5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nad van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op bevestige wijze die deze door de consument op een toegekende manier waarop kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op bevestigde wijze is gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

Laatst gewijzigd 18-03-2020